Salgs- og leveringsbetingelser

1. Tekniske vilkår

1.1

Alt mellem materiale såsom rammer, film tegninger osv., til fremstilling af produkter i en given ordre, der ikke leveres af kunden, forbliver trykkeriets ejendom.

2. Tilbud

2.1

Tilbud er bindende i 14 dage fra tilbuddet afgives skriftligt.

2.2

Leveringsaftale er indgået, når købers accept er modtaget.

2.3

Har køber anmodet om udarbejdelse af kreative oplæg, originalmateriale eller lignende, er sælger berettiget til at oppebære betaling for dette arbejde.

3. Pris

3.1

Alle afgivne priser er excl. moms og levering.

3.2

Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialer, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger er leverandøren berettiget til at regulere priserne med sådanne dokumenterede stigninger. Modsat er køber berettiget til reduktion i priserne, hvis samme forhold har vist fald i tiden fra accept til leverancens gennemførelse.

3.3

Udover den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

  • Ekstraarbejde som følge af det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.

  • Ekstraarbejde som følge af, at køber rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

  • Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

  • Ekstraarbejde som følge af, at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

4. Levering

4.1

Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forhindringer eller forsinkelser der skyldes:

  • Bestillerens handling eller undladelse.

  • De i pkt. (3.3) nævnte omstændigheder.

4.2

Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til forlængelse af leveringstiden eller hæve aftalen.

4.3

Såfremt der ikke på forhånd er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.

5. Betaling

5.1

Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag eller kontant ved modtagelse.

5.2

Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente.

5.3

På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

5.4

Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

6. Ejendomsret, ophavsret m.v.

6.1

Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.

6.2

Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellem produkter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leverandørens ejendom. Dette gælder uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

6.3

Det i pkt. 6.2. omhandlede må alene anvendes til arbejde for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

7. Forsinkelse

7.1

Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. (4.1) følgende forbehold kun berettiget til at ophæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

8. Mangler

8.1

Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

8.2

Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte modtagelse af de bestilte varer ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller specifikation.

8.3

Leverandøren har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag.

8.4

Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

8.5

Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til bestillers fejl i viderebrug, Såsom montering af leverede produkter, ligesom leverandør kun kan stilles til ansvar for værdien af det leverede produkt.

9. Ansvar

9.1

I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:

  • Feel eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.

  • I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.

  • I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmuligheder, alm. vare knaphed eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

9.2

Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold overfor tredjemand jvf. dog pkt. 9.3 I tilfælde af forsinkelser eller mangler ved det leverede.

9.3

Leverandøren er aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produkter.

9.4

Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.

9.5

Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom som f.eks. originaler, materialer og lignende, som ikke er leverandørens, men som  er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave. Leverandøren er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

10. Underleverandører

10.1

Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

11. Købeloven

11.1

Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler. Disse betingelser er gældende fra 1/1 2006 og gælder i stedet for tidligere udgaver.

Fejltryk

Det er dit ansvar at kontrollere modtagne transfers for fejl af enhver art, dvs størrelse, farver og logoets udformning inden du begynder at montere.

Skulle der mod forventning være problemer med hæfteevnen på de modtagne transfers, skal du straks kontakte NS System A/S. Du skal vide, at NS System kun erstatter maksimalt 2 stykker tekstil, og kun hvis det kan påvises, at fejlen skyldes forhold, der kan tilskrives fejl i vor produktion.

Persondata i trykmateriale

Kunden indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for leverandørens løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos leverandøren, er i iagttaget.

Bemærk

Alle priser er excl. moms og levering. Ret til prisændringer forbeholdes.Der tages forbehold for trykfejl.

Kontakt os