Salgs- og leveringsbetingelser

1. Tekniske vilkår

1.1

Alt mellommateriale som f.eks. rammer, film, tegninger osv. til fremstilling avprodukter i en gitt bestilling, som ikke leveres av kunden, forblir trykkeriets eiendom.

2. Tilbud

2.1

Tilbud er bindende i 14 dager fra tilbudet avgis skriftlig.

2.2

Leveringsavtale er inngått når kjøperens aksept er mottatt.

2.3

Har kjøperen bedt om utarbeiding av kreative opplegg, originalmateriale ellerlignende, er selgeren berettiget til å oppkreve betaling for dette arbeidet.

3. Pris

3.1

Alle oppgitte priser er ekskl. moms og levering.

3.2

Såfremt det i tiden frem til leveransen gjennomføres har forekommet prisstigning pålønninger, materialer, offentlige avgifter eller øvrige kostnader, er leverandøren berettigettil å regulere prisene med slike dokumenterte stigninger. På samme måte er kjøperenberettiget til prisreduksjon hvis de samme forholdene har vist fall i tiden fra aksept tilleveransen gjennomføres.

3.3

Ut over den tilbudte eller avtalte prisen er leverandøren berettiget til åkreve betaling for:

  • Ekstraarbeid som følge av at grunnmaterialet som bestilleren har gitt leverandørenviser seg å være ufullstendig, uegnet eller mangelfullt.

  • Ekstraarbeid som følge av at kjøperen rekvirerer rettelser eller endringer i det levertematerialet etter at arbeidet er påbegynt.

  • Overarbeid og andre foranstaltninger som avtales med bestilleren etter at avtalener inngått.

  • Ekstraarbeid som følge av at avtalen ikke kan gjennomføres i en kontinuerligproduksjon på grunn av bestillerens forhold.

4. Levering

4.1

Levering finner sted på det tidspunktet som er avtalt med bestilleren, men medforbehold for forhindringer eller forsinkelser som skyldes:

  • Bestillerens handling eller unnlatelse.

  • De i pkt. (3.3) nevnte omstendighetene.

4.2

Ved disse forsinkelsene har leverandøren rett til forlengelse av leveringstiden ellertil å oppheve avtalen.

4.3

Såfremt det ikke på forhånd er avtalt noe tidspunkt for levering, bestemmerleverandøren leveringstidspunktet.

5. Betaling

5.1

Betaling skjer enten på den datoen som angis som siste rettidige betalingsdato påtilbudet, ordrebekreftelsen eller fakturaen eller kontant ved mottakelse.

5.2

Det påløper rente fra forfallsdatoen med leverandørens til enhver tid gjeldende rentesats.

5.3

På leverandørens anmodning har bestilleren til enhver tid plikt til å stille bankgaranti som sikkerhet for betaling.

5.4

Fremsettes anmodningen etter at avtalen er inngått, er leverandøren forpliktet til ådekke enhver utgift forbundet med dette.

6. Eiendomsret, opphavsrett m.m.

6.1

Opphavsretten til forarbeidene og konseptene, de kreative oppleggene,originalmaterialet m.m. som er utviklet av leverandøren, tilhører leverandøren og måikke overlates til tredjepart uten leverandørens godkjenning.

6.2

Det som leverandøren har tilveiebrakt eller latt tilveiebringe av forarbeider,mellomprodukter, materialer, verktøy m.m. til bruk for leveransen, er leverandørenseiendom. Dette gjelder uansett om det tilveiebrakte er fakturert særskilt.

6.3

Det som omhandles i pkt. 6.2. må kun benyttes til arbeid for bestilleren ogoppbevares kun etter særskilt avtale om dette.

7. Forsinkelse

7.1

Hvis det oppstår forsinkelse, er bestilleren, med forbehold ifølge pkt. (4.1), kunberettiget til å oppheve avtalen såfremt han samtidig med avtalens inngåelse harpresisert betydningen av at levering skjer til nøyaktig bestemt tid.

8. Mangler

8.1

Leverandøren har intet ansvar for feil som bestilleren ikke skriftlig har rettet ikorrektur, herunder trykk, digitale informasjoner, prøvetrykk og lignende.

8.2

Bestilleren er ikke berettiget til prisavslag eller til å nekte mottakelse av de bestiltevarene ved mindre avvik fra godkjent prøve eller spesifikasjon.

8.3

Leverandøren har rett til mer- eller mindre levering på inntil 10 % av avtalt opplag.

8.4

Bestilleren er ansvarlig for straks å reklamere over en mangelfull leveranse.
Unnlates reklamasjon, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren mulighetentil å gjøre mangelen gjeldende. Leverandøren er berettiget til å avhjelpe en mangelsåfremt dette kan skje innenfor rimelig tid.

8.5

Leverandøren hefter ikke for feil eller mangler som skyldes bestillerens feil ividere bruk, som f.eks. montering av leverte produkter. Likedan kan leverandøren kunstilles til ansvar for verdien av det leverte produktet.

9. Ansvar

9.1

I tilfelle av forsinkelse og i tilfelle av mangler ved det leverte, har leverandørenintet ansvar hvis forsinkelsen eller mangelen skyldes:

  • Feil eller skade på produksjonsutstyr som beviselig har forårsaket forsinkelseeller skade på produksjonen.

  • I tilfelle av arbeidskonflikter av enhver art.

  • For øvrig enhver omstendighet som leverandøren ikke er herre over, som f.eks. brann,vannskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser avtilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, opprør, uroligheter, valutarestriksjoner,mangel på transportmuligheter, generell vareknapphet, eksport- og importforbud ogannen lignende force majeure-situasjon.

9.2

Leverandøren hefter ikke for bestillerens driftstap, tap av avanse eller annet indirektetap, herunder tap som følge av bestillerens rettsforhold overfor tredjepart jfr. pkt. 9.3 itilfelle av forsinkelser eller mangler ved det leverte.

9.3

Leverandøren er aldri ansvarlig for skade som forvoldes på bestillerens eller andresprodukter.

9.4

Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduksjon,mangfoldiggjørelse eller utgivelse av skrift, bilder, tegninger, mønstre, illustrasjoner,tekster, varemerker, andre forretningskjennetegn og øvrig vareutstyr, derunderformgiving eller annet som kan være underkastet tredjeparts rettigheter. Hvisleverandøren pådrar seg ansvar overfor tredjepart som følge av bestillerens manglendehjemmel til utnyttelse av rettigheter som tilkommer tredjepart, holder bestillerenleverandøren skadesløs for et slikt ansvar.

9.5

Leverandøren har intet ansvar for tap eller skade på eiendom som f.eks. originaler,materialer og lignende, som ikke er leverandørens, men som er overlatt til denne avbestilleren med henblikk på løsning av en avtalt oppgave. Leverandøren er imidlertidansvarlig såfremt det godtgjøres at tapet eller skaden skyldes grov uaktsom atferdutvist av leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring avgjenstanden mot skade og tap.

10. Underleverandører

10.1

Leverandøren er berettiget til helt eller delvis å la arbeidet bli utført hosunderleverandører.

11. Kjøpeloven

11.1

Dansk lovgivning, herunder Kjøpsloven, gjelder for nærværende avtale i detilfeller rettstilstanden ikke er fastlagt i avtaleteksten eller i nærværende salgsogleveringsbetingelser. En eventuell tvist vedrørende fortolkning av avtalen elleroppfyllelse og håndhevelse av vilkårene kan kun bringes inn for danske domstoler ioverensstemmelse med danske vernetingsregler.

Disse betingelsene gjelder fra 1.1. 2006 og erstatter tidligere utgaver.

Feiltrykk

Det er ditt ansvar å kontrollere mottatte transfer for feil av enhver art, dvs.størrelse, farger og utforming av logoen før du begynner å montere.

Skulle det mot forventning være problemer med hefteevnen på de mottattetransferene, må du straks kontakte NS System A/S. Du skal vite at NS System kunerstatter maksimalt 2 stykker tekstil, og kun hvis det kan påvises at feilen skyldesforhold som kan tilskrives feil i produksjonen vår.

Personopplysninger i trykksaker

Kunden er inneforstått med at personer som er nevnt i trykkmaterialet, er informerti henhold til personvernforordningen. Dette gjelder både opplysningsplikten omleverandørens produksjon og etterfølgende oppbevaring av oppgaven.

Bemerk

Alle priser er ekskl. moms og levering. Rett til prisendringer forbeholdes. Det tasforbehold for trykkfeil.

Kontakt oss__wf_reserved_arv