SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR

sälj- och leveransvillkor
sälj- och leveransvillkor


1. TEKNISKA VILLKOR:

Allt mellanmaterial som ramar, film, illustrationer osv som använts vid framställning avprodukter för en viss beställning, och inte levereras till kunden, förblir tryckeriets egendom


2. OFFERT

2.1 Offert är bindande i 14 dagar från att erbjudandet lämnats skriftligt.

2.2 Leveransavtal anses ha ingåtts då köparens acceptans har mottagits.

2.3 Har köparen begärt framtagning av kreativt material, originalmaterial eller liknande har säljaren rätt till att erhålla betalning för sådan arbete.


3. PRIS

3.1 Alla angivna priser är exkl moms och frakt.

3.2 Om det under tiden fram till beställningens slutförande har skett ökningar av löner, material, offentliga avgifter eller övriga kostnader har leverantören rätt att reglera priserna med motsvarande dokumenterade ökningar. Å andra sidan har köparen rätt till minskade priser om motsvarande prissänkningar har skett under tiden från acceptans till beställningens slutförande.

3.3 Utöver det offererade eller avtalade priset har leverantören rätt att erhålla betalning för:

• Extra arbete orsakat av om det underlag som beställaren har lämnat till leverantören

visar sig vara ofullständigt, olämpligt eller felaktigt.

• EExtra arbete orsakat av att köparen beställer rättelser eller ändringar i det levererade underlaget efter att arbetet har påbörjats.

• Övertidsarbete eller andra förhållanden som avtalats med beställaren efter att avtalet ingåtts.

• Extra arbete orsakat av att avtalet inte kan fullföljas i kontinuerlig följd på grund av

beställarens förutsättningar.


4. LEVERANS

4.1 Leverans sker den tid som är avtalad med beställaren men med förbehåll för hinder och förseningar som beror på:

• Beställarens handling eller underlåtenhet.

• De i punkt 3.3 nämnda omständigheterna.

4.2 Vid dessa förseningar har leverantören rätt till förlängning av leveranstiden eller atthäva avtalet.

4.3 Om det inte i förväg avtalats någon tid för leverans är det upp till leverantören att

bestämma leveranstid.


5. BETALNING

5.1 Betalning ska ske på det datum som anges på offert, beställningsbekräftelse eller

faktura som sista betalningsdatum eller kontant vid leverans.

5.2 Ränta debiteras från förfallodatum enligt leverantörens gällande räntesat.

5.3 På anmodan från leverantören ska beställaren lämna bankgaranti som betalningssäkerhet.

5.4 Om denna anmodan görs efter avtal har ingåtts är leverantören skyldig att stå för

eventuella kostnader i anslutning till denna garanti.


6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, COPYRIGHT MM

6.1 Upphovsrätten till av leverantören framtagna förarbeten och koncept, kreativa upplägg,originalmaterial mm tillhör leverantören och får inte utan leverantörens godkännandelämnas vidare till tredje part.

6.2 Det som leverantören har framställt eller låtit framställa som förarbete, mellanprodukter,material, verktyg mm som används för leveransen är leverantörens egendom.Detta gäller oaktat om det framställda har specifikt fakturerats.

6.3 Det som avhandlas i punkt 6.2. får enbart användas till arbeten för beställaren och sparas enbart om särskilt avtal görs gällande detta.


7. FÖRSENING

7.1 Om förseningar skulle inträffa har beställaren enligt förbehåll i punkt 4.1 enbart rätt att häva avtalet om han vid avtalets ingående har preciserat betydelsen av att leveransen måste ske på utsatt tid.


8. BRISTER

8.1 Leverantören har inget ansvar för fel som inte har korrigerats skriftligt i korrektur som utskrifter, digital information, provtryck och liknande.

8.2 Beställaren har ingen rätt till avdrag på priset eller att neka mottagande av de beställda varorna vid mindre avvikelser från godkänt prov eller specifikation.
8.3 Leverantören har rätt till +/- 10 % avvikelse från beställd upplaga.
8.4 Beställaren är skyldig att snarast reklamera en felaktig leverans. Om sådan reklamation inte sker eller sker för sent mister beställaren rätten att göra bristen gällande. Leverantören har rätt att avhjälpa felaktigheter såvida detta kan ske inom rimlig tid.
8.5 Leverantören ansvarar inte för fel eller brister som kan hänföras till beställarens fel vid vidare användning, som montering av de levererade produkterna, och leverantören kan enbart hållas ansvarig för upp till värdet för den levererade produkten.


9. ANSVAR

9.1 I händelse av försening och i händelse av brister i leveransen har leverantören inget ansvar om förseningen eller bristen beror på:
• Fel eller skador på produktionsutrustning som bevisligen har orsakat försening eller
brister i produktionen.
• I händelse av konflikt på arbetsmarknaden av något slag.
• Alla händelser i övrigt som leverantören inte kan råda över som eldsvåda, vattenskada, naturkatastrof, krig, mobilisering eller oförutsedda militärorder i motsvarande grad, rekvirering, beslag av, uppror, oroligheter, valutarestriktioner, brister i e, allmän varubrist, export- och importförbud och andra situationer liknande force majeure.
9.2 Leverantören ansvarar inte för beställarens produktionsförlust, intäktsförluster eller andra indirekta förluster, eller förluster på grund av beställarens förhållande till tredje part, jämför dock punkt 9.3 i händelse av förseningar eller brister i leverans
9.3 Leverantören kan aldrig hållas ansvarig för skada som åsamkas på beställarens eller andras produkter. 
9.4 Leverantören har inget ansvar för beställarens bristande tillstånd för reproduktion,
mångfaldigande eller utgivning av skrift, bilder, mönster, illustrationer. ritningar, texter, varumärken samt formgivning eller liknande som kan falla under tredje parts rättigheter. Om leverantören skulle finnas ansvarig gentemot tredje part på grund av beställarens bristande tillstånd att använda tredje parts immateriell egendom ska beställaren hålla leverantören skadeslös vid sådant ansvar. 
9.5 Leverantören har inget ansvar för förlust eller skada på egendom som exempelvis
original, material eller liknande som inte tillhör leverantören men som överlåtits av beställaren med syfte att lösa ett avtalat uppdrag. Leverantören är dock ansvarig om det kan visas att förlusten eller skadan beror på grov oaktsamhet från leverantören eller dennes personal. Beställaren måste själv sörja för försäkring mot skada och förluster.


10. UNDERLEVERANTÖRER

10.1 Leverantören har rätt till att utföra delar eller hela uppdraget med hjälp av underleverantörer.


11. KÖPLAGEN

11.1 Dansk lag, nedan kallad Köplagen, gäller före detta avtal i den omfattning som
rättsförfarandet inte är fastslaget i avtalstexten eller i befintliga försäljnings- och leveransvillkor. Vid eventuell tvist gällande tolkning av avtalet eller om villkoren uppfyllts och verkställts ska avgöras i dansk domstol enligt med danska regler.
Dessa villkor gäller från 1/1 2006 och ersätter tidigare utgåvor.

Feltryck

Det är ditt ansvar att kontrollera mottagna transfers för alla typer av fel som storlekar, färger och logos innan du börjar monteringen.

Skulle det mot förväntan vara problem med häftämnen på mottagna transfers ska du omedelbart kontakta NS System A/S. För din information ersätter NS System max 2 stycken textilprodukter och enbart om det kan visas att fel beror på förhållanden som uppstått i vår produktion.

Personuppgifter i trycksaker

Kunden är införstådd om at personer nämnt i tryckmaterial är informerad i förhållande till persondatalagen. Detta gäller också upplysningsplikten om leverantörens produktion och efterföljande uppbevaring av uppgiften. 

Obs! 

Alla priser är exkl moms och leverans. Vi förbehåller oss rätt till prisändringar. 

Vi har inget ansvar för tryckfel.