Myynti- ja toimitusehdot

1. Tekniset ehdot

1.1

Kaikki tilattujen tuotteiden valmistukseen liittyvät materiaalit, kuten kehykset,kalvopiirrokset ym., jotka eivät ole asiakkaan lähettämiä, ovat painon omaisuutta.

2. Tarjous

2.1

Tarjous on voimassa 14 päivää sen jälkeen, kun se on kirjallisesti annettu.

2.2

Toimitussopimus astuu voimaan, kun ostajan vahvistus on vastaanotettu.

2.3

Jos ostaja on pyytänyt työstämään ulkoasusuunnitelmaa tai alkuperäisiämateriaaleja tai muita vastaavia, on myyjällä oikeus veloittaa siihen liittyvästä työstä.

3. Hinta

3.1

Hintoihin ei ole laskettu mukaan arvonlisäveroa eikä toimituskuluja.

3.2

os palkka-, materiaali-, vero- tai muut kustannukset nousevat ennen toimituksenloppuun saattamista, on toimittajalla oikeus muuttaa hintoja todistettujenlisäkustannusten mukaisesti. Ostajalla on oikeus hinnanalennukseen, jos edellämainittujen kustannusten todistetaan laskeneen sopimuksen solmimisen ja toimituksenloppuun saattamisen välisenä aikana.

3.3

Tarjouksessa annetun tai sovitun hinnan lisäksi toimittajalla on oikeus vaatia maksuseuraavista:

  • Lisätyöstä, joka johtuu tilaajan toimittajalle lähettämän materiaalin virheellisyydestä,sopimattomuudesta tai puutteellisuudesta.

  • Lisätyöstä, joka johtuu ostajan työn aloittamisen jälkeen vaatimista korjauksista taimuutoksista.

  • Ylityöstä ja muista toimenpiteistä, joista sovitaan tilaajan kanssa sen jälkeen, kunsopimus on astunut voimaan.

  • Lisätyöstä, joka johtuu siitä, että sovittua tilausta ei voida tilaajasta riippuvista syistäjohtuen valmistaa keskeytyksittä.

4. Toimitus

4.1

Toimitus tapahtuu tilaajan kanssa sovittuna ajankohtana, mikäli sitä eivät oleviivästyttäneen seuraavista syistä johtuvat esteet ja myöhästykset:

  • Tilaajan toiminta tai laiminlyönti.

  • Pykälässä 3.3 mainitut olosuhteet.

4.2

Edellä mainituissa tapauksissa toimittajalla on oikeus pidentää toimitusaikaa taipurkaa sopimus.

4.3

Jos toimitusajankohtaa ei ole etukäteen sovittu, päättää toimittajatoimitusajankohdan.

5. Maksaminen

5.1

Maksaminen tapahtuu joko tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai laskussamainittuna eräpäivänä tai käteisellä tilausta vastaanotettaessa.

5.2

Eräpäivän jälkeen maksamatta olevaan summaan lisätään viivästyskorko.

5.3

Tilaajan tulee toimittajan pyynnöstä hankkia pankkitakaus maksun turvaamiseksi.

5.4

Jos pyyntö esitetään sopimuksen solmimisen jälkeen, ei toimittajalla ole oikeuttavaatia tilaajalta maksua tähän liittyvistä lisäkustannuksista.

6. Omistusoikeudet, tekijänoikeudet ym.

6.1

Toimittajan tekemien esitöiden, luonnosten, ulkoasusuunnitelmien,alkuperäismateriaalien ym. tekijänoikeudet kuuluvat toimittajalle, eikä niitä saaluovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman toimittajan lupaa.

6.2

Toimittajan tilauksen suorittamista varten hankkimat tai tilaamat esityöt, välituotteet,materiaalit, työkalut ym. ovat toimittajan omaisuutta. Tämä pätee huolimatta siitä, onkohankitusta materiaalista erikseen laskutettu.

6.3

Pykälässä 6.2 mainittuja materiaaleja voi käyttää ainoastaan tilaajalle tehtävääntyöhön, ja ne säilytetään vain erikseen sovittaessa.

7. Toimituksen viivästyminen

7.1

Toimituksen viivästyessä tilaaja on pykälässä 4.1 luetelluin varauksin oikeutettupurkamaan sopimuksen, mutta vain siinä tapauksessa, että tilaaja on sopimustasolmittaessa ilmoittanut, että toimituksen on tapahduttava täsmälleen tiettynäajankohtana.

8. Puutteet

8.1

Toimittaja ei vastaa oikolukukappaleissa, mukaan lukien painatukset, digitaalisissatiedoissa, koepainatuksissa tai vastaavissa olevista virheistä, joita tilaaja ei olekirjallisesti korjannut.

8.2

Tilaajalla ei ole oikeutta hinnanalennukseen, eikä hän voi kieltäytyä vastaanottamastatilattuja tuotteita siinä tapauksessa, että ne vähäisissä määrin poikkeavat hyväksytystäkoekappaleesta tai annetuista ohjeista.

8.3

Toimittajalla on oikeus poiketa toimituksen sovitusta määrästä enintään ± 10 %.

8.4

Tilaajan on välittömästi reklamoitava puutteellisesta toimituksesta. Josreklamaatiota ei tehdä, tai se tehdään myöhässä, menettää tilaaja oikeuden vedotapuutteeseen. Toimittajalla on oikeus korjata puute kohtuullisen ajan kuluessa.

8.5

Toimittaja ei vastaa virheistä tai puutteista, jotka johtuvat tilaajan myöhemmässäkäytössä, kuten toimitettujen tuotteiden asennuksessa, tekemistä virheistä. Toimittajanvastuu rajoittuu toimitetun tuotteen arvoon.

9. Vastuu

9.1

Toimittaja ei vastaa toimituksen viivästymisestä tai siinä olevista puutteista, josniiden syynä on:

  • Tuotantolaitteiston virheellinen toiminta tai sen rikkoutuminen, joka todistettavasti onviivästyttänyt tuotantoa.

  • Työtaistelutoimet.

  • Muut toimittajasta riippumattomat olosuhteet, kuten tulipalo, vesivahingot,luonnononnettomuudet, sota, liikekannallepano tai vastaavat ei odotettavissa olevatsotilaalliset toimenpiteet, pakkoluovutus, takavarikointi, vallankumous, levottomuudet,valuuttarajoitukset, kuljetusmahdollisuuksien puute, materiaalipula, vienti- jatuontikiellot ja muut vastaavat force majeure -olosuhteet.

9.2

Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan viivästyneen tai puutteellisen toimituksentilaajalle aiheuttamaa liikevoiton menetystä tai muuta välillistä vahinkoa, mukaan lukientilaajan kolmanteen osapuoleen liittyvästä oikeussuhteesta johtuvat vahingot, vrt.pykälä 9.3.

9.3

Toimittaja ei ole vastuussa tilaajan tai muiden osapuolten tuotteille aiheutuvastavahingosta.

9.4

Toimittaja ei ole vastuussa tilaajalta puuttuvista kirjasinten, kuvien, piirrosten,kuvioiden, kuvitusten, tekstien, tuotemerkkien, muiden yritystunnusten ja tuotteenmuun ulkoasun, mukaan lukien muotoilu, tai muun kolmannelle osapuolelle kuuluvanmateriaalin kopioimiseen, monistamiseen tai julkaisuun liittyvistä oikeuksista.Toimittaja ei ole vastuussa sellaisista kolmannelle osapuolelle kuuluvien oikeuksienloukkauksista, jotka aiheutuvat tilaajalta puuttuvista käyttöoikeuksista.

9.5

Toimittaja ei vastaa tilaajan sille tiettyyn tehtävään liittyen lähettämän omaisuuden,kuten alkuperäiskappaleiden, materiaalien tai vastaavien, katoamisesta taivahingoittumisesta. Toimittaja on kuitenkin vastuussa, jos osoitetaan, että katoaminentai vahingoittuminen johtuu toimittajan tai toimittajan henkilökunnan törkeästähuolimattomuudesta. Tavaran vakuuttaminen vahingon ja tuhoutumisen varalta ontilaajan vastuulla.

10. Alihankkijat

10.1

Toimittajalla on oikeus teettää työ osittain tai kokonaan alihankkijoilla.

11. Kauppalaki

11.1

Niiltä osin kuin asiasta ei ole sopimuksessa tai näissä myynti- ja toimitusehdoissasovittu, sovelletaan tähän sopimukseen Tanskan lainsäädäntöä kauppalaki mukaanlukien. Sopimuksen tulkintaa tai ehtojen täyttymistä ja soveltamista koskevatmahdolliset riita-asiat ratkaistaan tanskalaisessa tuomioistuimessa Tanskanlainsäädännön mukaan.

Nämä ehdot ovat voimassa 1.1. 2006 lähtien, ja korvaavataiemmat ehdot.

Painovirheet

Ostajan vastuulla on tarkistaa vastaanotetut siirtokuvat niiden kokoon, väreihin jalogoihin liittyvien virheiden varalta, ennen kuin ne kiinnitetään paikalleen.

Jos vastaanotetut siirtokuvat eivät kiinnity kunnolla, ota välittömästi yhteysNS System A/S:ään. NS System korvaa enintään 2 tekstiilikappaletta, ja vainsiinä tapauksessa, että voidaan todistaa virheen johtuneen tuotannossammetapahtuneesta virheestä.

Henkilötiedot painomateriaalissa

On asiakkaan vastuulla, että henkilöt painetussa materiaalissa on informoituhenkilötietolain mukaan. Tämä koskee niin ilmoitusvelvollisuutta toimittajantuotannosta, kuin sen jälkeisestä tiedon säilyttämisestä.

Huomautus

Arvonlisävero ja toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Pidätämme oikeudenhintamuutoksiin. Pidätämme oikeuden painovirheisiin.

Ota yhteyttä__wf_reserved_perintö