MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT

1. Tekniset ehdot:

1.1 Kaikki tilattujen tuotteiden valmistukseen liittyvät materiaalit, kuten kehykset, kalvopiirrokset ym., jotka eivät ole asiakkaan lähettämiä, ovat painon omaisuutta.


2. Tarjous

2.1 Tarjous on voimassa 14 päivää sen jälkeen, kun se on kirjallisesti annettu.
2.2 Toimitussopimus astuu voimaan, kun ostajan vahvistus on vastaanotettu.
2.3 Jos ostaja on pyytänyt työstämään ulkoasusuunnitelmaa tai alkuperäisiä materiaaleja tai muita vastaavia, on myyjällä oikeus veloittaa siihen liittyvästä työstä.


3. Hinta

3.1 Hintoihin ei ole laskettu mukaan arvonlisäveroa eikä toimituskuluja.
3.2 Jos palkka-, materiaali-, vero- tai muut kustannukset nousevat ennen toimituksen loppuun saattamista, on toimittajalla oikeus muuttaa hintoja todistettujen lisäkustannusten mukaisesti. Ostajalla on oikeus hinnanalennukseen, jos edellä mainittujen kustannusten todistetaan laskeneen sopimuksen solmimisen ja toimituksen loppuun saattamisen välisenä aikana.
3.3 Tarjouksessa annetun tai sovitun hinnan lisäksi toimittajalla on oikeus vaatia maksu seuraavista:
• Lisätyöstä,  joka johtuu tilaajan toimittajalle lähettämän materiaalin virheellisyydestä, sopimattomuudesta tai puutteellisuudesta
• Lisätyöstä, joka johtuu ostajan työn aloittamisen jälkeen vaatimista korjauksista tai muutoksista
• Ylityöstä ja muista toimenpiteistä, joista sovitaan tilaajan kanssa sen jälkeen, kun sopimus on astunut voimaan
• Lisätyöstä, joka johtuu siitä, että sovittua tilausta ei voida tilaajasta riippuvista syistä johtuen valmistaa keskeytyksittä.

4. Toimitus

4.1 Toimitus tapahtuu tilaajan kanssa sovittuna ajankohtana, mikäli sitä eivät ole viivästyttäneen seuraavista syistä johtuvat esteet ja myöhästykset:
• Tilaajan toiminta tai laiminlyönti
• Pykälässä 3.3 mainitut olosuhteet.
4.2 Edellä mainituissa tapauksissa toimittajalla on oikeus pidentää toimitusaikaa tai purkaa sopimus.
4.3 Jos toimitusajankohtaa ei ole etukäteen sovittu, päättää toimittaja toimitusajankohdan.


5. Maksaminen

5.1 Maksaminen tapahtuu joko tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai laskussa mainittuna eräpäivänä tai käteisellä tilausta vastaanotettaessa.
5.2 Eräpäivän jälkeen maksamatta olevaan summaan lisätään viivästyskorko.
5.3 Tilaajan tulee toimittajan pyynnöstä hankkia pankkitakaus maksun turvaamiseksi.
5.4 Jos pyyntö esitetään sopimuksen solmimisen jälkeen, ei toimittajalla ole oikeutta vaatia tilaajalta maksua tähän liittyvistä lisäkustannuksista.


6. Omistusoikeudet, tekijänoikeudet ym.

6.1 Toimittajan tekemien esitöiden, luonnosten, ulkoasusuunnitelmien, alkuperäismateriaalien ym. tekijänoikeudet kuuluvat toimittajalle, eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman toimittajan lupaa.
6.2 Toimittajan tilauksen suorittamista varten hankkimat tai tilaamat esityöt, välituotteet, materiaalit, työkalut ym. ovat toimittajan omaisuutta. Tämä pätee huolimatta siitä, onko hankitusta materiaalista erikseen laskutettu.
6.3 Pykälässä 6.2 mainittuja materiaaleja voi käyttää ainoastaan tilaajalle tehtävään työhön, ja ne säilytetään vain erikseen sovittaessa.

7. Toimituksen viivästyminen

7.1 Toimituksen viivästyessä tilaaja on pykälässä 4.1 luetelluin varauksin oikeutettu purkamaan sopimuksen, mutta vain siinä tapauksessa, että tilaaja on sopimusta solmittaessa ilmoittanut, että toimituksen on tapahduttava täsmälleen tiettynä ajankohtana.


8. Puutteet

8.1 Toimittaja ei vastaa oikolukukappaleissa, mukaan lukien painatukset, digitaalisissa tiedoissa, koepainatuksissa tai vastaavissa olevista virheistä, joita tilaaja ei ole kirjallisesti korjannut.
8.2 Tilaajalla ei ole oikeutta hinnanalennukseen, eikä hän voi kieltäytyä vastaanottamasta tilattuja tuotteita siinä tapauksessa, että ne vähäisissä määrin poikkeavat hyväksytystä koekappaleesta tai annetuista ohjeista.
8.3 Toimittajalla on oikeus poiketa toimituksen sovitusta määrästä enintään ± 10 %.
8.4 Tilaajan on välittömästi reklamoitava puutteellisesta toimituksesta. Jos reklamaatiota ei tehdä, tai se tehdään myöhässä, menettää tilaaja oikeuden vedota puutteeseen. Toimittajalla on oikeus korjata puute kohtuullisen ajan kuluessa.
8.5 Toimittaja ei vastaa virheistä tai puutteista, jotka johtuvat tilaajan myöhemmässä käytössä, kuten toimitettujen tuotteiden asennuksessa, tekemistä virheistä. Toimittajan vastuu rajoittuu toimitetun tuotteen arvoon.


9. Vastuu

9.1 Toimittaja ei vastaa toimituksen viivästymisestä tai siinä olevista puutteista, jos niiden syynä on:
•  Tuotantolaitteiston virheellinen toiminta tai sen rikkoutuminen, joka todistettavasti on viivästyttänyt tuotantoa
•  Työtaistelutoimet
• Muut toimittajasta riippumattomat olosuhteet, kuten tulipalo, vesivahingot, luonnononnettomuudet, sota, liikekannallepano tai vastaavat ei odotettavissa olevat sotilaalliset toimenpiteet, pakkoluovutus, takavarikointi, vallankumous, levottomuudet, valuuttarajoitukset, kuljetusmahdollisuuksien puute, materiaalipula, vienti- ja tuontikiellot ja muut vastaavat force majeure -olosuhteet.
9.2 Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan viivästyneen tai puutteellisen toimituksen tilaajalle aiheuttamaa liikevoiton menetystä tai muuta välillistä vahinkoa, mukaan lukien tilaajan kolmanteen osapuoleen liittyvästä oikeussuhteesta johtuvat vahingot, vrt. pykälä 9.3.
9.3 Toimittaja ei ole vastuussa tilaajan tai muiden osapuolten tuotteille aiheutuvasta vahingosta.
9.4 Toimittaja ei ole vastuussa tilaajalta puuttuvista kirjasinten, kuvien, piirrosten, kuvioiden, kuvitusten, tekstien, tuotemerkkien, muiden yritystunnusten ja tuotteen muun ulkoasun, mukaan lukien muotoilu, tai muun kolmannelle osapuolelle kuuluvan materiaalin kopioimiseen, monistamiseen tai julkaisuun liittyvistä oikeuksista. Toimittaja ei ole vastuussa sellaisista kolmannelle osapuolelle kuuluvien oikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat tilaajalta puuttuvista käyttöoikeuksista.
9.5 Toimittaja ei vastaa tilaajan sille tiettyyn tehtävään liittyen lähettämän omaisuuden, kuten alkuperäiskappaleiden, materiaalien tai vastaavien, katoamisesta tai vahingoittumisesta. Toimittaja on kuitenkin vastuussa, jos osoitetaan, että katoaminen tai vahingoittuminen johtuu toimittajan tai toimittajan henkilökunnan törkeästä huolimattomuudesta. Tavaran vakuuttaminen vahingon ja tuhoutumisen varalta on tilaajan vastuulla.


10. Alihankkijat

10.1 Toimittajalla on oikeus teettää työ osittain tai kokonaan alihankkijoilla.


11. Kauppalaki

11.1 Niiltä osin kuin asiasta ei ole sopimuksessa tai näissä myynti- ja toimitusehdoissa sovittu, sovelletaan tähän sopimukseen Tanskan lainsäädäntöä kauppalaki mukaan lukien. Sopimuksen tulkintaa tai ehtojen täyttymistä ja soveltamista koskevat mahdolliset riita-asiat ratkaistaan tanskalaisessa tuomioistuimessa Tanskan lainsäädännön mukaan. Nämä ehdot ovat voimassa 1.1. 2006 lähtien, ja korvaavat aiemmat ehdot.
Nämä ehdot ovat voimassa 1.1. 2006 lähtien, ja korvaavat aiemmat ehdot.

Painovirheet

Ostajan vastuulla on tarkistaa vastaanotetut siirtokuvat niiden kokoon, väreihin ja logoihin liittyvien virheiden varalta, ennen kuin ne kiinnitetään paikalleen.


Jos vastaanotetut siirtokuvat eivät kiinnity kunnolla, ota välittömästi yhteys NS System A/S:ään. NS System korvaa enintään 2 tekstiilikappaletta, ja vain siinä tapauksessa, että voidaan todistaa virheen johtuneen tuotannossamme tapahtuneesta virheestä.

Henkilötiedot painomateriaalissa
On asiakkaan vastuulla, että henkilöt painetussa materiaalissa on informoitu henkilötietolain mukaan. Tämä koskee niin ilmoitusvelvollisuutta toimittajan tuotannosta, kuin sen jälkeisestä tiedon säilyttämisestä.

Huomautus
Arvonlisävero ja toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin. Pidätämme oikeuden painovirheisiin.