Salgs- og leveringsbetingelser

1. Tekniske vilkår

1.1 Alt mellommateriale som f.eks. rammer, film, tegninger osv. til fremstilling av
produkter i en gitt bestilling, som ikke leveres av kunden, forblir trykkeriets eiendom.

2. Tilbud

2.1 Tilbud er bindende i 14 dager fra tilbudet avgis skriftlig.
2.2 Leveringsavtale er inngått når kjøperens aksept er mottatt.
2.3 Har kjøperen bedt om utarbeiding av kreative opplegg, originalmateriale eller
lignende, er selgeren berettiget til å oppkreve betaling for dette arbeidet.

3. Pris

3.1 Alle oppgitte priser er ekskl. moms og levering.
3.2 Såfremt det i tiden frem til leveransen gjennomføres har forekommet prisstigning på
lønninger, materialer, offentlige avgifter eller øvrige kostnader, er leverandøren berettiget
til å regulere prisene med slike dokumenterte stigninger. På samme måte er kjøperen
berettiget til prisreduksjon hvis de samme forholdene har vist fall i tiden fra aksept til
leveransen gjennomføres.
3.3 Ut over den tilbudte eller avtalte prisen er leverandøren berettiget til å
kreve betaling for:
• Ekstraarbeid som følge av at grunnmaterialet som bestilleren har gitt leverandøren
viser seg å være ufullstendig, uegnet eller mangelfullt.
• Ekstraarbeid som følge av at kjøperen rekvirerer rettelser eller endringer i det leverte
materialet etter at arbeidet er påbegynt.
• Overarbeid og andre foranstaltninger som avtales med bestilleren etter at avtalen
er inngått.
• Ekstraarbeid som følge av at avtalen ikke kan gjennomføres i en kontinuerlig
produksjon på grunn av bestillerens forhold.

4. Levering

4.1 Levering finner sted på det tidspunktet som er avtalt med bestilleren, men med
forbehold for forhindringer eller forsinkelser som skyldes:
• Bestillerens handling eller unnlatelse.
• De i pkt. (3.3) nevnte omstendighetene.
4.2 Ved disse forsinkelsene har leverandøren rett til forlengelse av leveringstiden eller
til å oppheve avtalen.
4.3 Såfremt det ikke på forhånd er avtalt noe tidspunkt for levering, bestemmer
leverandøren leveringstidspunktet.

5. Betaling

5.1 Betaling skjer enten på den datoen som angis som siste rettidige betalingsdato på
tilbudet, ordrebekreftelsen eller fakturaen eller kontant ved mottakelse.
5.2 Det påløper rente fra forfallsdatoen med leverandørens til enhver tid gjeldende
rentesats.
5.3 På leverandørens anmodning har bestilleren til enhver tid plikt til å stille bankgaranti
som sikkerhet for betaling.
5.4 Fremsettes anmodningen etter at avtalen er inngått, er leverandøren forpliktet til å
dekke enhver utgift forbundet med dette.

6. Eiendomsrett, opphavsrett m.m.

6.1 Opphavsretten til forarbeidene og konseptene, de kreative oppleggene, originalmaterialet
m.m. som er utviklet av leverandøren, tilhører leverandøren og må ikke overlates
til tredjepart uten leverandørens godkjenning.
6.2 Det som leverandøren har tilveiebrakt eller latt tilveiebringe av forarbeider, mellomprodukter,
materialer, verktøy m.m. til bruk for leveransen, er leverandørens eiendom.
Dette gjelder uansett om det tilveiebrakte er fakturert særskilt.
6.3 Det som omhandles i pkt. 6.2. må kun benyttes til arbeid for bestilleren og
oppbevares kun etter særskilt avtale om dette.

7. Forsinkelse

7.1 Hvis det oppstår forsinkelse, er bestilleren, med forbehold ifølge pkt. (4.1), kun
berettiget til å oppheve avtalen såfremt han samtidig med avtalens inngåelse har
presisert betydningen av at levering skjer til nøyaktig bestemt tid.

8. Mangler

8.1 Leverandøren har intet ansvar for feil som bestilleren ikke skriftlig har rettet i korrektur,
herunder trykk, digitale informasjoner, prøvetrykk og lignende.
8.2 Bestilleren er ikke berettiget til prisavslag eller til å nekte mottakelse av de bestilte
varene ved mindre avvik fra godkjent prøve eller spesifikasjon.
8.3 Leverandøren har rett til mer- eller mindre levering på inntil 10 % av avtalt opplag.
8.4 Bestilleren er ansvarlig for straks å reklamere over en mangelfull leveranse.
Unnlates reklamasjon, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren muligheten
til å gjøre mangelen gjeldende. Leverandøren er berettiget til å avhjelpe en mangel
såfremt dette kan skje innenfor rimelig tid.
8.5 Leverandøren hefter ikke for feil eller mangler som skyldes bestillerens feil i
videre bruk, som f.eks. montering av leverte produkter. Likedan kan leverandøren kun
stilles til ansvar for verdien av det leverte produktet.

9. Ansvar

9.1 I tilfelle av forsinkelse og i tilfelle av mangler ved det leverte, har leverandøren
intet ansvar hvis forsinkelsen eller mangelen skyldes:
• Feil eller skade på produksjonsutstyr som beviselig har forårsaket forsinkelse
eller skade på produksjonen.
• I tilfelle av arbeidskonflikter av enhver art.
• For øvrig enhver omstendighet som leverandøren ikke er herre over, som f.eks. brann,
vannskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av
tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, opprør, uroligheter, valutarestriksjoner,
mangel på transportmuligheter, generell vareknapphet, eksport- og importforbud og
annen lignende force majeure-situasjon.
9.2 Leverandøren hefter ikke for bestillerens driftstap, tap av avanse eller annet indirekte
tap, herunder tap som følge av bestillerens rettsforhold overfor tredjepart jfr.
pkt. 9.3 i tilfelle av forsinkelser eller mangler ved det leverte.
9.3 Leverandøren er aldri ansvarlig for skade som forvoldes på bestillerens eller andres
produkter.
9.4 Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduksjon,
mangfoldiggjørelse eller utgivelse av skrift, bilder, tegninger, mønstre, illustrasjoner,
tekster, varemerker, andre forretningskjennetegn og øvrig vareutstyr, derunder formgiving
eller annet som kan være underkastet tredjeparts rettigheter. Hvis leverandøren
pådrar seg ansvar overfor tredjepart som følge av bestillerens manglende hjemmel
til utnyttelse av rettigheter som tilkommer tredjepart, holder bestilleren leverandøren
skadesløs for et slikt ansvar.
9.5 Leverandøren har intet ansvar for tap eller skade på eiendom som f.eks. originaler,
materialer og lignende, som ikke er leverandørens, men som er overlatt til denne
av bestilleren med henblikk på løsning av en avtalt oppgave. Leverandøren er imidlertid
ansvarlig såfremt det godtgjøres at tapet eller skaden skyldes grov uaktsom atferd utvist
av leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring av gjenstanden
mot skade og tap.

10. Underleverandører

10.1 Leverandøren er berettiget til helt eller delvis å la arbeidet bli utført hos underleverandører.

11. Kjøpeloven

11.1 Dansk lovgivning, herunder Kjøpsloven, gjelder for nærværende avtale i de tilfeller
rettstilstanden ikke er fastlagt i avtaleteksten eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
En eventuell tvist vedrørende fortolkning av avtalen eller oppfyllelse og håndhevelse
av vilkårene kan kun bringes inn for danske domstoler i overensstemmelse med
danske vernetingsregler.

Disse betingelsene gjelder fra 1.1. 2006 og erstatter tidligere utgaver.


PERSONOPPLYSNINGER I TRYKKSAKER

Kunden inne står for at opplysningsplikten er ivaretatt i henhold til personopplysningsforordningen overfor personene som er registrert i materialet som skal brukes til leverandørens løsning, og etterfølgende oppbevaring av oppgaven hos leverandøren.

BEMERK

Alle priser er ekskl. Moms og levering. Rett til prisendringer forbeholdes. Det tas forbehold for trykkfeil.

FEILTRYKK

Det er ditt ansvar å kontrollere mottatte transfer for feil av enhver art, dvs.
størrelse, farger og utforming av logoen før du begynner å montere.
Skulle det mot forventning være problemer med hefteevnen på de mottatte
transferene, må du straks kontakte NS System A/S. Du skal vite at NS System kun
erstatter maksimalt 2 stykker tekstil, og kun hvis det kan påvises at feilen skyldes
forhold som kan tilskrives feil i produksjonen vår.